15 มิถุนายน 2562 อธิบดีกรมป่าไม้ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูป่าพื้นที่จัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือเร่งดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่า 13 จังหวัด ณ ศูนย์ป่าไม้น่าน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190615093059103

อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการปลูกพื้นฟูป่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1,2 (พื้นที่ คทช.)  โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมหัวหน้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบใน 13 จังหวัดภาคเหนือ  ทั้งนี้จังหวัดน่าน แม่น้ำน่านมีพื้นที่ป่าไม้แหล่งต้นน้ำน่านที่ผลิตน้ำให้แม่เจ้าพระยาประมาณ 60 ล้านไร่ และจังหวัดมีพื้นที่ป่าเขาพื้นที่สูงชัน มีประชาชนที่มีพื้นที่ทำกินในป่าลุ่มน้ำน่าน 1,2  ก่อน มติครม.30 มิ.ย.2541 กรมป่าไม้ได้เข้าไปเชิญประชาชนให้เข้าร่วมโครงการ คทช. ทาง คทช.จะเอื้อประโยชน์ โดยทางราชการจะรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ดังกล่าว โดยกรมป่าไม้เชิญชวนปลูกป่าไม้ในถิ่นเดิมที่เคยขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวในลักษณะขอบเขตแปลงประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ อีกร้อยละ 80 โดยอธิบดีได้สั่งการให้สำนักงานงานทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ไปดำเนินการ คือ เร่งสำรวจพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 พื้นที่เขาหัวโล้น (พื้นที่ คทช.) เพื่อเร่งดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่า โดยเฉพาะพื้นที่เป็นเขาหัวโล้น หรือพื้นที่ริมถนน ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับราษฎรและผู้นำชุมชน ให้นำกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ คทช.ซึ่งราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าวไม่สามารถตัดต้นไม้ได้ และหากต้นไม้ที่ปลูกตาย ต้องมีการนำกล้าไม้ไปปลูกซ่อมในพื้นที่ โดยเร่งดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ภาคเหนือ 13  จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่ภายใต้มูลนิธิรักษ์ป่าน่านบูรณาร่วมกันทั้งฝ่ายจังหวัดและมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน และกรมป่าไม้ กรมป่าไม้มุ่งหวังว่าไม่ใช่จังหวัดน่านจังหวัดเดียว จะเริ่มต้นในพื้นที่ 13 จังหวัดในภาคเหนือ และในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย เข้ามาร่วมด้วย โดยจะเริ่มต้นจากพื้นที่สูงชัน พื้นที่เขาหัวโล้นก่อน เป็นการดำเนินการไปพร้อม ๆ กันกับนโยบาย คทช.ในเรื่องการจัดที่ทำกิน แสดงให้เห็นถึง เป็นความร่วมมือหน่วยงานราชการกับประชาชนในพื้นที่ ทางราชการพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะรับรองสิทธิที่ทำกินให้ ประชาชนก็พร้อมให้ความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ เชื่อว่าจะเป็นแนวทางทิศทางที่จะเกิดขึ้นในเร็ววัน ทางด้านรองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่าอธิบกรมป่าไม้ได้มอบภารกิจในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน 2 เรื่อง โดยเฉพาะจังหวัดน่านมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะ ร้อยละ 70 – 80 ของพื้นที่ 1,2 โซนต้นน้ำ ประการแรกต้องเร่งฟื้นฟู สภาพป่าให้กลับคืนสู่ธรรมชาติโดยเร็ว ปัจจุบันมีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม จะทำการปลูกต้นไม้ รอบๆ แปลงทีดินทำกินของราษฎร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนการจัดการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นนำร่อง ต่อไป